Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất
Quyết định số: Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 12/25/2013
Ký hiệu số: QCVN 54-2013-BTNMT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác