Lĩnh vực khác > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất
Quyết định số: Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 10/2/2014
Ký hiệu số: QCVN 34-2014-BTTTT
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác