Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về quan trắc khí tượng
Quyết định số: Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 12/28/2012
Ký hiệu số: QCVN 46-2012-BTNMT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác