Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật qu ốc gia về chất lượng không khí xung quanh
Quyết định số: Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 10/25/2013
Ký hiệu số: QCVN 05-2013-BTNMT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm 

Các tiêu chuẩn khác