Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
Quyết định số: Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 10/7/2009
Ký hiệu số: QCVN 05-2009-BTNMT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


 

 


Các tiêu chuẩn khác