Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về lò đốt chất thải rắn y tế
Quyết định số: Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 12/28/2012
Ký hiệu số: QCVN 02-2012-BTNMT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác