Môi trường nông nghiệp > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh
Quyết định số: Thông tư số 27/2011/TT-BYT
Ngày ban hành: 6/24/2011
Ký hiệu số: QCVN 01-2011-BYT
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác