Đất - Phân bón > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8409-2010
Lĩnh vực: Đất - Phân bón
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác