Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN IEC-ISO 17065-2013
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác