Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10274-2013
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác