Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị upnp – Phần 6-16: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10176-6-16-2013
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác