Lĩnh vực khác > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về chất lượng dịch vụ iptv trên mạng viễn thông công cộng cố định
Quyết định số: Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 7/30/2014
Ký hiệu số: QCVN 84-2014-BTTTT
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác