Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8630 – 2010
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác