Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Sơn và vecni – Xác định độ dày màng
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9760-2013
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác