Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 2: Phát hiện tính kiềm và xác định độ acid bằng phenolphtalein
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9637-2-2013
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác