Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Chất dẻo - Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật liệu chất dẻo trong đất bằng cách đo nhu cầu oxy trong hô hấp kế (respirometer) hoặc đo lường cacbon dioxit sinh ra
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9494-2012
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


 

Các tiêu chuẩn khác