Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 9: Bệnh hoại tử gan tụy ở tôm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8710-9-2012
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác