Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 2
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7265-2009-02
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác