Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Cá – phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7217-2012
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác