Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8379-2010
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác