Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8377-2010
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác