Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây hội chứng taura (TSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - phiên mã ngược (RT-PCR)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8376-2010
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác