Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Nước mắm - xác định hàm lượng urê - phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dùng detector huỳnh quang sau khi tạo dẫn xuất với xanthydrol
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8025-2009
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác