Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9846-2013
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác