Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Công trình đê, đập – yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8479-2010
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác