Đất - Phân bón > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Phân bón - xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9290-2012
Lĩnh vực: Đất - Phân bón
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác