Nông sản - Thực phẩm > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Về phụ gia thực phẩm - Chất tạo bọt
Quyết định số: QCVN 4-23-2011/BYT
Ngày ban hành: 1/13/2011
Ký hiệu số: QCVN 4-23-2011-BYT
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác