Môi trường nông nghiệp > TCN/TCCS

Tên tiêu chuẩn: Công trình khí sinh học nhỏ phần 7: danh mục các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: 10 TCN 498-2002
Lĩnh vực: Môi trường nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCN/TCCS

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác