Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền ẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 7756-8-2007
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác