Bảo vệ thực vật > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thuốc trừ dịch hại - DDVP 50% - DẠNG NHŨ DẦU
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 3714-1982
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác