Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về kiểm sóat chính thức nhằm xác nhận sự tuân thủ luật thức ăn và thực phẩm, các qui định về sức khỏe động vật và an sinh động vật
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 5.Qui dinh 882.2004
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác